loadingimg

Wczytuję dane...

Producenci

Wyświetl produkty wybranego producenta:
Blacha przed kominek B-2502-3-IN-K-F, 500x800
Cena:178,00 PLN
247,00 PLN
Koszt wysyłki od: 15.00 PLN

Szukane słowa

Reklamacje

DANE KONTAKTOWE:

Sklep KOMO Kominki prowadzony jest przez:

KOMO Sp. z o.o.
ul. Radna 15A/6
00-341 Warszawa

KRS (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego): 0000078375

Kapitał zakładowy (w pełni opłacony): 770 000 zł

NIP: 525-22-24-948

NIP UE: PL525 22 24 948

REGON: 017407889

Rachunek bankowy: 13 1750 0012 0000 0000 2287 9065  prowadzony w Raiffeisen Bank Polska S.A.

  

Biuro Obslugi Klienta
ul. Bartycka 24/26, Hala 3B, lok. 223

00-716 Warszawa
tel. (22) 651-09-06
kom. 602-268-802
e-mail: sklep@komo.pl


Godziny otwarcia:

pn.-pt.: 8.00-16.00

 

 

 

REKLAMACJA PRODUKTU

 

1. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają powszechnie obowiązujące przepisami prawa, w szczególności Kodeks Cywilny. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 

3. Reklamacje należy składać:

  • pisemnie na adres: Sklep Internetowy KOMO Kominki, ul. Bartycka 24/26, Hala 3B, lok. 223, 00-716 Warszawa, lub
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@komo.pl;
  • telefonicznie: 22/891 40 24 lub 602-268-802

4. Zalecamy (co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji) aby opis reklamacji zawierał:

  • informację i okoliczność dotyczącą przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; 
  • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 
  • dane kontaktowe składającego reklamację 
  • można skorzystać z formularza reklamacyjnego. Formularz do pobrania
5. Reklamacje rozpatrywane są tylko za okazaniem dowodu zakupu lub okazaniem innego dokumentu potwierdzającego zakup w naszym sklepie. Mogą to być np. paragon, faktura, wydruk z terminala płatniczego,potwierdzenie przelewu.

6. Do reklamacji Klienta ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

 

 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.